T.C Savunma Sanayi Müsteşarlığı

Savunma Sanayi MüsteşarlığıT.C Savunma Sanayi Müsteşarlığı, 1985 yılında kabul edilen yasalar ile kurulmuştur;

Savunma Sanayi Müsteşarlığı,30/10/1989 tarih ve 390 sayılı KHK ile bu Kanunda ve diğer mevzuatta geçen “Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı” ibaresi “Savunma Sanayii Müsteşarlığı”, “Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı” ibaresi “Savunma Sanayii Müsteşarı”, “Başkanlık” ibaresi ise “Müsteşarlık” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiş, daha sonra 390 sayılı KHK 20/3/1991 tarih ve 3704 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.

Amaç:

Madde 1 – Bu Kanunun amacı, modern savunma sanayiinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonunun sağlanmasıdır.

Tanımlar:

Madde 2 – Bu Kanunda geçen deyimlerden, Kurul; Savunma Sanayii Yüksek Koordinasyon Kurulunu, Komite; Savunma Sanayi İcra Komitesini, Fon; Savunma Sanayii Destekleme Fonunu, Müsteşarlık; Savunma Sanayii Müsteşarlığını, İfade eder.

Savunma Sanayii Yüksek Koordinasyon Kurulu:

Madde 3 – Savunma Sanayii Yüksek Koordinasyon Kurulu, Başbakan’ın Başkanlığında, Genelkurmay Başkanı, ekonomik işlerle görevli Devlet Bakanı, Milli Savunma Bakkanı, Dışişleri Bakanı, Maliye ve Gümrük Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarından meydana gelir. Kurul, yılda en az iki defa olmak üzere, Başbakanın daveti üzerine toplanır.

OKU ►  Havelsan Komuta Kontrol Savaş Bilgi Sistemleri
OKU ►  Havelsan Komuta Kontrol Savaş Bilgi Sistemleri

Kurulun görevleri:

Madde 4 – Kurulun görevleri aşağıda belirtilmiştir. a)Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan genel strateji doğrultusunda, planlama ve koordinasyonun sağlanmasını takip etmek, düzenleyici direktifler vermek, b) Genelkurmay Başkanınca hazırlanan Stratejik Hedef Planına uygun olarak Fon ile tedariki öngörülen silah sistemleri ile araç ve gereçlerin tedarik şeklini tespit etmek.

3238 sayılı Kanun çerçevesinde oluşturulan ve sistemin karar mekanizması olan Savunma Sanayii İcra Komitesi; Başbakan’ın başkanlığında, Genelkurmay Başkanı, İçişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı’ndan meydana gelir.

Savunma Sanayii İcra Komitesi’nin görevleri:

  1. Savunma Sanayii Yüksek Koordinasyon Kurulunca savunma sanayiinin geliştirilmesi için tespit edilen genel strateji ve ilkeler istikametinde kararlar almak,
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri için Stratejik Hedef Planına göre temini gerekli olan modern silah, araç ve gereçlerin üretimi, yurt içinden gereği halinde yurt dışından tedariki hususunda karar almak,
  3. Kamu ve özel sektörün yabancı sermaye ve teknoloji katkısı ile savunmaya yönelik üretim tesisleri kurma imkânlarını araştırmak, yönlendirmek ve tahakkuk planlarını takip etmek, bu gibi tesislerin kuruluşuna gerektiğinde Devletin iştiraki için prensip kararı almak,
  4. Sağlanacak modern silah, araç ve gereçlerin araştırılması, geliştirilmesi, prototip imalî, avans verilmesi, uzun vadeli siparişler ve diğer malî ve ekonomik teşviklerin tespiti istikametinde Savunma Sanayii Müsteşarlığına talimat vermek,
  5. Savunma sanayii ürünleri ihracatı ve offset ticareti ile karşılıklı ticaret konusunda kararlar almak,
  6. Savunma sanayii ile ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,
  7. Savunma Sanayii Destekleme Fonu’nun kullanım esaslarını tespit etmek.
OKU ►  Mutfakta küçük ama etkili dokunuşlarla düzeni sağlayın
OKU ►  Aselsan Tasmus taktik saha muhabere sistemi

Savunma Sanayi Müsteşarlığı

 

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox